Ngắm trăng suốt cả đêm dài
Mơ ôm ánh nguyệt vòng tay đợi chờ
Gặp em chỉ có trong mơ
Ngày ngày thơ thẩn ngẩn ngơ ra vào
Tương tư trông đợi thế sao?
Mộng mơ như bọt ảnh bào họp tan
Rảnh rang những lúc thư nhàn
Nghìn hoa tưởng nhớ hoàng lan một cành.
 
Châu Kim Lang
 
Diễn Nho
 
夜 月
 
透 長 夜 望 月 依 依
夢 抱 月 形 等 待 唯
思 娘 只 夢 中 而 已
日 日 發 呆 出 入 規
相 思 如 此 望 何 矣
輕 鬆 無 事 當 閒 時
泡 影 夢 如 合 了 散
懷 念 千 花 蘭 一 枝
 
DẠ NGUYỆT
 
Thấu trường dạ vọng nguyệt y y
Mộng bão nguyệt hình đẳng đãi duy
Tư nương chỉ mộng trung nhi dĩ
Nhật nhật phát ngai xuất nhập quy.
Tương tư như thử vọng hà hỹ
Khinh tông vô sự đương nhàn thì .
Bào ảnh mộng như hợp liễu tán
Hoài niệm thiên hoa, lan nhất chi.
 
Châu Kim Lang
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài