Mười thương

Kính tặng Thầy Châu Kim Lang

Một thương Lão Đại (1) tuy già
Họp bạn Trường cũ đi xa đi gần
Hai thương Thầy giúp khi cần
Giúp trò như giúp người thân trong nhà
 
Ba thương Thầy rất hiền hòa
Giúp trò giải thích cho ra ngọn ngành
Bốn thương Thầy vẫn tinh anh
Tỏ tường thế sự rất rành rọt thôi
 
Năm thương luôn nở nụ cười
Từ hồi đi học khung trời Blao
Sáu thương Thầy chẳng ồn ào
Dao to búa lớn khi vào lớp tôi
 
Bảy thương giảng Sử tuyệt vời
Ngọn ngành Ta Giặc mọi thời đều thông
Tám thương thơ chỉ vài dòng
Nhưng là ý tứ  rạch ròng bài thơ
 
Chín thương Thầy diễn Nôm thơ
Ghi "Chút Lưu lại" (2) ai ngờ vậy đâu
Mười thương tình nghĩa thâm sâu
Blao Nông Lâm Súc ngày nào Trường xưa.
 
Dương Xuân Triều

 

Ghi chú:

(1) Lão Đại: Thầy Châu Kim Lang.

(2) “Chút lưu lại”: trên trang web

 

Diễn Nho:

 

十 愛

 

一 愛 老 師 重 歲 雖

古 校 會 相 近 遠 陲

二 愛 要 時 師 互 助

助 徒 如 助 親 人 隨

 

三 愛 俍 和 師 助 善

解 釋 根 源 真 實 連

四 愛 精 英 師 自 在

諳 詳 世 事 白 明 然

 

五 愛 美 開 笑 朵 如

寶 禄 天 穹 上 學 去

六 愛 師 然 無 聒 噪

斤 刀 重 大 不 存 於

 

七 愛 史 編 絶 頂 功

根 源 我 敵 諸 時 通

詩 歌 八 愛 少 多 句

意 思 句 詩 詳 細 同

 

九 愛 南 詩 師 演 輝

不 料 少 留 存 在 誰

十 愛 深 情 恩 義 記

農 林 寶 禄 校 何 時

 

Thập Ái 

Nhất ái  lão sư trọng tuế tuy
Cổ hiệu hội tương cận viễn thùy
Nhị ái yếu thì sư hỗ trợ
Trợ đồ như trợ thân nhân tùy.

 

Tam ái lương hòa sư trợ thiện
Giải thích căn nguyên chân thật liên
Tứ ái tinh anh sư tự tại
Am tường thế sự bạch minh nhiên.

 

Ngũ ái mỹ khai tiếu đóa như
Bảo Lộc thiên khung thướng học khứ
Lục ái sư nhiên vô quát táo
Cân đao trọng đại bất tồn ư
 
Thất ái sử biên tuyệt đỉnh công
Căn nguyên ngã địch chư thời thông 
Thi ca bát ái thiểu đa cú
Ý tứ cú thi tường tế đồng
 
Cữu ái Nôm thi sư diễn huy
Bất liệu “Thiểu lưu” tồn tại thùy
Thập ái  thâm tình ân nghĩa ký
Nông lâm Bảo Lộc hiệu hà thì.

 

Châu Kim Lang

(diễn nho)

Cùng Tác Giả / Đề Tài