Tôi và Tôi 
 
Tôi như gốc rạ khô cằn
Giữa đồng khô đất ngắm trăng đêm dài
Sinh ra trong cõi trần ai
Vui thì ít quá buồn hoài suốt năm.
 
Cuộc đời với những thăng trầm
Nỗi lòng đôi lúc cũng cần sẻ chia
Trăm năm nhân thế gần kìa
Tìm đâu thấy được lối về chân như. 
 
Mưa Đầu Mùa
 
Hứng chi hai tám ông mưa*
Chắc là kỷ niệm thời thua thắng này
Gần bốn bốn năm đây
Cùng thời điểm đó một ngày buồn thôi.
 
Quần áo cỡi hết ra rồi
Mang thân trần trụi về nơi quê nhà
Đầu mùa những giọt mưa sa
Nhớ thời gian đó lòng ta hận buồn.
 
Dương Xuân Triều
Sài Gòn 28 / 04 /2019
 
* Sáng 28/04/.2019 Sài gòn mưa  đầu mùa