QUỸ HỘI CỰU HỌC SINH NLS BẢO-LỘC

Kết Toán Quỹ Hội - Quý 1/2018

 (tháng 1, 2, 3 năm 2018)

  THU CHI  TỒN QUỸ
Tiền quỹ NLS-BL (tính đến ngày  31-12-2017)     $6,180.00

THU:

 

     
       
 Tiền ủng hộ Hội $220.00    
 Cộng thu:  --------> $220.00
       -------------
Tổng Cộng:     $6,400.00
       
CHI PHÍ:      
Quà biếu Tết Thầy Cô   $400.00  
Đám tang thầy Nguyễn Văn Hanh

 

 $100.00
Trang Nhà (update, optimize)    $250.00  

Deposit Tiệc Đại Hội X

Mua quà tặng Thầy Cô ngày Đại Hội X

Cộng chi:

 

 $200.00

     $60.00

-------->

 

 

$1,010.00

       -------------
 Tồn quỹ của Hội (tính đến ngày 31-3-2018)     $5,390.00
 

 

Mọi sư ủng hộ xin gởi về cho Thủ Quỹ:

Chị Đặng Hoàng Mai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.