alt
 
Nhận được tin buồn
 
Chị Huỳnh Kim Hoa
Cựu Hoc Viên NLS Bảo Lộc (CN70)
          
Vừa mãn phần vào ngày 15-09-2019 tại Việt Nam
Hưởng Thọ 71 tuổi
 
Tang Lễ được tổ chức tại tư gia, Tỉnh Bình Dương 
Lễ Hỏa Táng ngày 18 tháng 9 năm 2019 tại Đài Hỏa Táng Dĩ An, Bình Dương
 
Nguyện cầu hương linh Chị Huỳnh Kim Hoa được bình an nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
(Đính kèm Cáo Phó do chị Bùi Thị Lợi gởi đến)