Nội Quy

 

Hội Cựu Học Sinh Trường Trung Học

Nông Lâm Súc Bảo Lộc

 

Chương I: Danh Xưng, Mục Đích, Đường Lối Sinh Hoạt và Liên Lạc

Điều I: Danh Xưng và Huy Hiệu

· Danh xưng của hội là "Hội Cưụ Học Sinh Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc”, và được viết tắt là NLSBaoloc.

· Huy hiệu cuả hội là huy hiệu cuả trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc đã được xử dụng từ năm 1962 đến năm 1975. Huy hiệu gồm 2 phần, nền vàng ở trên mang 3 chữ “NLS”, và phần dưới với nền xanh da trời mang hình biểu tượng cuả bó lúa, cây thông và con trâu biểu hiện cho ba ngành học “Nông, Lâm và Súc”.

Điều II: Mục Đích

· Tạo môi trường để thắt chặt tình đoàn kết và thân hữu giữa các thầy cô và giữa các cựu học sinh NLS Bảo Lộc cùng hướng về trường xưa, tình thầy trò và bạn cũ, tất cả cùng sinh hoạt trong tinh thần tương thân tương ái và kính thầy trọng bạn.

· Tạo môi trường thân hữu giữa các cựu học sinh liên truờng Nông Lâm Súc Bảo Lộc/ Cần Thơ/ Huế/ Bình Dương/ Phan Rang/ Tây Ninh v..v..

· Hội là một tổ chức bất vụ lợi và phi chính trị.

· Trong các chương trình xã hội, từ thiện, Hội sẽ đóng vai trò cổ động, kêu gọi bảo trợ và hổ trợ thực hiện.

Điều III: Trụ Sở

· Điện thư của hội đặt tại: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

· Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin liên lạc qua trang nhà www.nlsbaoloc.info hoặc qua điạ chỉ và điện thư ở trên.

Điều IV: Đường Lối Sinh Hoạt

· Ban Điều Hành kết hợp với trang nhà www.nlsbaoloc.info để phổ biến tin tức, thông báo hữu ích đến hội viên và thân hữu.

· Trong tinh thần hướng về kỷ niệm trường xưa và bạn bè, ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức Đại Hội và các buổi họp mặt dành cho hội viên và gia đình.

· Liên kết với các hội Nông Nghiệp bạn trong tinh thần thân hữu, trao đổi và đoàn kết.

Chương II: Hội Viên

Điều I: Hội ViênGồm có 2 loại:

Hộiviên chính thức gồm:

· Thầy Cô và cựu học sinh của trường NLS Bảo Lộc hiện đang cư ngụ khắp nơi trên thế giới.

Hội viên danh dự gồm:

· Thầy Cô và cựu học sinh của các liên trường NLS khác trên toàn quốc, thí dụ như NLS Huế, NLS Cần Thơ, NLS Bình Dương, v..v..

· Thầy Cô và cựu học sinh của các trường Nông Lâm Mục Blao.

· Thầy Cô và cựu học sinh của các trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Sàigon, Thủ Đức, Cần Thơ.

Điều II: Điều Kiện Trở Thành Hội Viên

Để trở thành hội viên phải hội đủ điều kiện sau đây:

· Hội đủ điều kiện trong Chương II, Điều I

· Niên liễm là US$20.00 một năm và đóng trong tinh thần tự nguyện

· Đã đọc và chấp thuận nội qui và các điều lệ của hội.

· Hội viên chính thức và hội viên danh dự đều có quyền lợi và trách nhiệm như nhau.

Điều III: Quyền Lợi

· Hội viên có thể nhận được sự giúp đỡ cuả hội trong những trường hợp thật “khó khăn” và còn tùy theo khả năng sẵn có cuả hội.

· Trong các trường hợp chúc mừng hay tang chế của gia đình hội viên, hội sẽ đóng góp và chia sẻ trong khả năng sẵn có cuả hội; hoặc có thể hội chỉ đóng vai trò thông báo và kêu gọi.

Điều IV: Tài Chánh và Ủng H

  • Tài chánh căn bản của hội là tiền niên liễm được ghi trong Chương II, Điều II.
  • Ngoài tiền niên liễm, hội chấp nhận và hoan nghênh mọi sự đóng góp thêm về tài chánh cũng như vật lực trên tinh thần tự nguyện của các hội viên.

Điều V: Chấm Dứt Tư Cách Của Hội Viên

· Tự ý rút lui.

· Không tuân theo nội qui hoặc có những hành động phương hại đến mục đích của hội được ghi trong Chương I, Điều II

Chương III: Ban Điều Hành và Cố Vấn

Điều I: Thành Phần Ban Điều Hành

· Ban Điều Hành của hội gồm có :

a) Hội Trưởng

b) Phó Hội Trưởng Nội Vụ

c) Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ

d) Tổng thư ký

e) Thủ quỹ

· Trong vai trò cố vấn và yểm trợ cho ban Điều Hành, một Ban Cố Vấn được thành lập bao gồm một số Thầy Cô và anh chị cựu học sinh NLS/Bảo Lộc.

Điều II: Vai Trò và Trách Nhiệm cuả Ban Điều Hành

· Hội Trưởng:

o Chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành và kiểm soát công việc cuả hội.

o Triệu tập và tổ chức các Đại Hội.

o Triệu tập, tổ chức và điều hành các buổi họp và sinh hoạt.

o Quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động cuả hội.

o Hội Trưởng là phát ngôn viên chính thức cuả hội

· Phó Hội Trưởng:

o Phụ tá Hội Trưởng trong các vấn đề đối nội và đối ngoại.

o Thi hành công tác do Hội Trưởng giao phó.

· Tổng Thư Ký:

o Thay mặt Hội Trưởng và lãnh trách nhiệm Hội Trưởng trong trường hợp Hội Trưởng vắng mặt ngắn hay dài hạn vì bất cứ lý do gì cho tới khi hết nhiệm kỳ hoặc đến khi bầu Hội Trưởng mới.

o Tham dự các buổi họp của Ban Điều Hành và là thư ký của các buổi họp đó.

o Lưu trữ hồ sơ

o Thi hành công tác do Hội Trưởng giao phó.

· Thủ Quỹ:

o Thâu niên liễm và biên nhận

o Quản thủ tài sản, thu nhập, chi xuất theo đề nghị cuả ban Điều Hành

o Tham dự các buổi họp của BĐH và báo cáo tình hình tài chánh trong các buổi họp đó nếu được yêu cầu.

o Mọi chi tiêu trên US$50.00 phải có sự đồng ý cuả Hội Trưởng

Chương IV: Bầu Cử - Nhiệm Kỳ

Điều I: Tất cả hội viên chính thức đều bình đẳng trong việc bỏ phiếu, ứng cử, bầu cử, và tái ứng cử.

Điều II: Quyền ứng cử và bầu cử vào Ban Điều Hành chỉ dành cho hội viên chính thức.

Điều III: Bầu cử theo thể chế dân chủ, trực tiếp, đơn hoặc liên danh, công khai hoặc kín, và kết quả phải đạt trên hai phần ba (2/3) trong tổng số hội viên có mặt trong ngày bầu cử.

Điều IV: Nhiệm kỳ của Ban Điều Hành là hai (2) năm. Ban Điều Hành đương nhiệm có nhiệm vụ triệu tập đại hội trước khi mãn nhiệm kỳ một tháng để bầu tân BĐH.

Điều V: Ban Điều Hành đương nhiệm có nhiệm vụ bàn giao cho Ban Điều Hành mới trong ṿòng một tháng sau ngày kết quả bầu cử.

Điều VI: Ngày bầu cử Ban Tân Điều Hành có thể đựơc chọn trong cùng ngày với ngày Đại Hội hoặc được triệu tập trong buổi họp bất thường bởi BĐH.

Chương V: Nội Quy Trang Nhà

Điều I: www.nlsbaoloc.info là danh xưng trang nhà cuả hội cựu học sinh trường trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc.

Điều II: Trang nhà www.nlsbaoloc.info là một đơn vị trực thuộc Hội. Đây là trang nhà mang tiếng nói chính thức của hội cựu học sinh trường trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc; đây sẽ là nhịp cầu nối lại vòng tay cuả các cựu thầy cô và học sinh hiện đang cư ngụ trên toàn thế giới. Tạo cơ hội dễ dàng cho thầy cô và bạn bè tìm lại nhau, được ngồi gần nhau hơn, và cùng ôn lại những kỷ niệm hoặc trao đổi kiến thức.

Điều III: Chúng ta đến với trang nhà trong một tinh thần tương thân, tương trợ, đoàn kết, xây dựng và thân hữu dưới chung một mái nhà.Để việc thực hiện được hữu hiệu, chúng tôi mong tất cả anh chị cùng giúp một tay trong các vấn đề dưới đây:

Điều IV: Bạn đồng ý không đưa lên trang nhà những bài vở hay hình ảnh mang tính chất không đúng sự thật, vi phạm thuần phong mỹ tục, chỉ trích đời tư cá nhân, phỉ báng bôi nhọ một cá nhân, đoàn thể hay tôn giáo. Nếu vi phạm, trang nhà dành quyền từ chối và xoá đi.

Điều V: Không đưa lên trang nhà những tài liệu mang tính chất vi phạm chủ quyền, ngoại trừ chủ quyền là chính bạn.

Điều VI: Tất cả những bài vở hay tin tức mang tính chất phiền nhiễu, quảng cáo, trang nhà dành quyền từ chối và xoá đi.

Điều VII: Tất cả những bài vở hay những trao đổi trên diễn đàn mang tính chất chính trị sẽ được từ chối và loại bỏ.

Điều VIII: Người viết hoàn toàn chịu trách nhiêm về nội dung bài vở của mình hay các trao đổi phát biểu trên diễn dàn. Nội dung các bài viết và những trao đổi trên diễn đàn là cuả riêng người viết và không nhất thiết phản ảnh đường lối sinh hoạt của hội và trang nhà; và chúng tôi dành quyền bôi bỏ trong nhu cầu cần thiết.

Điều IX: Trong trường hợp có những vấn đề liên quan đến pháp luật, trang nhà dành quyền tiết lộ các tin tức liên quan đến cá nhân người có trách nhiệm.

Điều X: Bạn được quyền đăng ký, chọn tên hiệu và khẩu lệnh riêng và không phổ biến cho ai ngoại trừ chính bạn. Tránh dùng những tên hiệu khiếm nhã hay tục tĩu. Bạn cũng không được quyền dùng tên hiệu và khẩu lệnh cuả người khác để đưa bài lên trang nhà hay vào diễn đàn.

Điều XI: Mổi lần bạn đưa bài vở hay vào diễn đàn, điạ chỉ IP cuả bạn sẽ được trang nhà ghi lại và lưu trữ.

Điều XII: Vì trang nhà và diễn đàn là nơi công công, xin các anh chị hội viên nên tôn trọng bản thân và những hội viên khác

Chương VI: Tu Chính Nội Quy

Điều I: Mọi Chương, Điều của bản Nội Quy này có thể được tu chính theo sự phát triển và nhu cầu của hội cũng như qua những đề nghị xây dựng của hội viên.

Điều II: Những đề nghị xây dựng phải được viết thành văn bản và gửi hay điện thư về Ban Điều Hành.

Điều III: Những đề nghị xây dựng sẽ được ban Điều Hành ghi nhận và cứu xét. Nếu phù hợp với chủ trương và đường lối cuả hội, đề nghị sẽ được đưa vào nghị trình tu chính.

Điều IVI: Mọi Chương, Điều tu chính có thể được đưa ra trong:

  • Ngày Đại Hội để biểu quyết chấp thuận và phải đạt trên hai phần ba (2/3) trong tổng số hội viên có mặt.
  • Hoặc buổi họp mặt bất thường để tu chính nội quy do ban Điều Hành triệu tập và để được chấp thuận phải đạt hai phần ba (2/3) trong tổng số hội viên có mặt.

Chương VII: Linh Tinh

Điều I: Ngoài Đại Hội, mỗi năm hội sẽ cố gắng tổ chức một buổi "picnic" vào mùa hè và những buổi họp mặt thân hữu trong các dịp lễ, dịp tất niên hoặc tân niên cho toàn thể hội viên và gia đình trong tinh thần đóng góp đồng đều của các hội viên tham dự.

Điều II: Tùy theo mức sinh hoạt cuả hội, Ban Điều Hành sẽ quyết định tổ chức Đại Hội theo thường niên hay định kỳ 2-3 năm và sẽ thông báo trên phương tiện sẵn có như trang nhà hay điện thư

Điều III: Ban Điều Hành có thể họp hợp lệ qua hình thức trực diện, thư từ, e-mail, fax, hay qua các phương tiện liên lạc viễn-thông (Audio/Video Conference)

Điều IV: Các hội viên sẽ không nhận thù lao về bất cứ chức vụ nào của mình trong Ban Điều Hành và Ban Cố Vấn của hội.

Bản Tu Chính Nội Quy này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2007.

Mọi điều khoản trái với Nội Quy này đều được băi bỏ.

Biểu Quyết và Chấp Thuận tại buổi họp cuả hội vào ngày…….tháng…….. năm 2007

Hội TrưởngTổng Thư Ký

Nguyễn Triệu Lương, Phạm Thị Kim Nguyên

Phó Nội Vụ: Nguyễn Đức Trang

Phó Ngoại Vụ: Đặng Tấn Lung

Thủ Quỹ: Trần Kim Anh

Ghi Chú: Đây là bản thảo nội quy cho Hội và Trang Nhà; Hội rất mong đón nhận những ý kiến xây dựng cuả thầy cô và anh chị để tinh thần nội quy được đầy đủ và thiết thực cho sinh hoạt của hội.

Mọi ý kiến xây dựng xin quý vị email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hoặc ý kiến trong mục "Ý Kiến Bạn Đọc", xin cảm ơn